Vad händer om någon dör och inte är med i Svenska kyrkan?

Vad händer om någon dör och inte är medlem i Svenska kyrkan?

Många är oroliga över beslut att gå ur Svenska kyrkan för att de då inte vet vad som händer om någon dör, och ibland har de fått höra att anhöriga då får göra allt kring begravningen utan stöd från någon. En del är oroliga för att de tror att de inte får begravas på kyrkogårdar om de valt bort Svenska kyrkan

Detta stämmer inte, och jag ska svara på detta så bra jag kan.

För det första så innebär begravningsavgiften som dras på skatten i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte, att alla svenska invånare har rätt att begravas på en svensk kyrkogård, oberoende om de är medlemmar i Svenska kyrkanDet flygande spaghettimonstret eller Medvetna Trossamfundet.

När det rör vem som gör vad när någon har dött, så behöver alla ta kontakt med en begravningsbyrå, som då sköter allt som de ska oavsett religionstillhörighet. Där sker ingen skillnad beroende på medlemskap i trossamfund, och man kan som anhörig alltid bestämma hur man vill att personen ska hanteras inför begravningen, om man t ex har olika önskemål kring kläder och liknande.

Alla församlingar i Svenska kyrkan har kylrum som även de som inte är med i Svenska kyrkan läggs i inför en begravning; detta sköter begravningsbyrån i samarbete med de anställda på kyrkogården. De anställda på kyrkogården sköter både göromål som rör Svenska kyrkan, och göromål som är kopplat till begravningar av de som har annan trosåskådning; det ingår i deras tjänst.

Den enda skillnaden om man inte är med i Svenska kyrkan är att begravningsceremonin inte utförs av en präst i Svenska kyrkan, och att man inte använder sig av kyrkan som hus under den ceremoni som de anhöriga vill ha.

Men, Svenska kyrkan måste då erbjuda andra alternativ till lokal, och dessa är ofta t ex församlingshem eller hembygdsgårdar. Om de alternativ som erbjuds inte känns rätt för de anhöriga, beroende på om husen har olika kristna symboler eller liknande, så måste annan lokal erbjudas, alternativt symbolerna täckas över eller tas bort.

Det enda som de anhöriga då behöver göra extra är att tillsammans med begravningsbyrån boka denna lokal och att eventuellt boka någon som utför en begravningsceremoni. Många gånger sköter de anhöriga ceremoni eller avsked själva, men det finns även andra som utför detta, där man bland annat kan kontakta Begravningsombudet i kommunen för råd och hänvisning om man inte har egna förslag och önskemål.

Kontaktuppgifter till Begravningsombud står på kommunernas hemsidor. Begravningsombudet är tillförordnat av Länsstyrelsen för att kontrollera så att Svenska kyrkan sköter de skyldigheter de har när det rör begravningar av de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Vill man att ens anhöriga ska begravas på annan plats än en svensk kyrkogård så behöver man som alltid ansöka via Länsstyrelsen för att t ex sprida askan i naturen.

Behöver man efter detta extra stöd i sorgearbete så kan man kontakta den hälsocentral man tillhör för samtalskontakt; det är således inte något som enbart erbjuds i Svenska kyrkan, och många trossamfund erbjuder också detta.

Medvetna Trossamfundet erbjuder också sorgebearbetning/samtal och sorgeläkning/healing för våra medlemmar.

Medvetna Trossamfundet erbjuder dessutom alternativ till begravningsceremonier genom våra Anunas (”präster”), och vi verkar för alternativa begravningssätt som t ex plantering av trädplantor. Vi kan också vara behjälpliga i att berätta och hjälpa till i ansökan om alternativa begravningssätt, och håller redan nu på att starta ett samarbete med alternativa begravningsbyråer.

Man behöver dock inte gå ur Svenska kyrkan för att vara medlem i Medvetna trossamfundet, utan det bestämmer man själv.

Hoppas att detta rett upp eventuella tankar!

Med kärlek,
Eleonor Marklund

Anuna i Medvetna Trossamfundet och tidigare tillförordnat begravningsombud genom Länsstyrelsen