Styrelsen

Medvetna Trossamfundets Filosofi

Medvetna Trossamfundets verksamhet bedrivs i syfte att utbilda och sprida kunskap om ett holistiskt synsätt som sammankopplar ett andligt, medvetet och hållbart leverne, med tanke på människa, djur och natur med alla tillhörande kopplingar.

Medvetna Trossamfundet anser att själen är odödlig och tror på själarnas resa och återfödelse.


Medvetna Trossamfundet har föreläsningar om vad som är meningen med livet, där vi ser själarnas resa och lärdomar som ett av alla de svar som vi begrundar.

Vi ser de fysiska kropparna som kärl till våra själar och energisystem, vilka vi bör sköta om på bästa sätt genom att undvika gifter i form av bekämpningsmedel och toxiner.


Medvetna Trossamfundet lär även ut hur man på bästa sätt sköter sin hälsa genom kostförändringar och medvetna val; för att våra fysiska kroppar ska kunna hålla energin av våra själar genom de frekvenshöjningar och energimässiga skeenden i tidslinjen som påverkar oss, så behöver vi leva så holistiskt som möjligt.


Medvetna Trossamfundet förespråkar ett jämviktssamhälle mellan människa, djur och natur. Medvetna Samfundet arbetar aktivt för att minska miljöförstöring och kämpar för en hållbar utveckling där man inte förbrukar mer än nödvändigt av jordens resurser.

Människan ska inte förgripa sig på naturen på ett sådant vis att irreparabel skada uppstår, då allt levande hör samman. Om skada skulle uppstå skall naturen återställas till sitt ursprungliga tillstånd.


Trossamfundet tror att själarnas val skapar effekter i form av karma, vilket i sin tur är en orsak till att göra medvetna och goda val utifrån ett helhetsperspektiv.
Stadgar och filosofi
Medvetna Trossamfundet anser att själen är odödlig och tror på själarnas resa och återfödelse.

Medvetna Trossamfundet ser Smaragdtavlorna som några av sina heliga skrifter, där Medvetna Trossamfundet är av åsikten att de fysiska mänskliga kropparna har sitt ursprung utanför vårt solsystem.

Vi ser de fysiska kropparna som kärl till våra själar och energisystem, vilka vi bör sköta om på bästa sätt genom att undvika gifter i form av bl a toxiner och andra gifter, samt hur man på bästa sätt sköter sin hälsa genom kostförändringar och medvetna val.

För att våra fysiska kroppar ska kunna hålla energin av våra själar, genom de frekvenshöjningar och energimässiga skeenden i tidslinjen som påverkar oss, så behöver vi leva så holistiskt som möjligt.


Medvetna Trossamfundet anser att våra själar har kontakt med ett Allvetande vars visdom inte kan ifrågasättas.

Medvetna Trossamfundet ser våra kroppar som kärl till en högre energi, av vilken våra själar består av. Kroppen är själens heliga tempel.


Medvetna Trossamfundet förespråkar ett jämviktssamhälle mellan människa, djur och natur. Medvetna Trossamfundet arbetar aktivt för att minska miljöförstöring och kämpar för en hållbar utveckling där man inte förbrukar mer än nödvändigt av jordens resurser.

Människan ska inte förgripa sig på naturen på ett sådant vis att irreparabel skada uppstår, då allt levande hör samman. Om skada skulle uppstå skall naturen återställas till sitt ursprungliga tillstånd.

Medvetna Trossamfundet tror att själarnas val skapar effekter i form av karma vilket i sin tur är en orsak till att göra medvetna och goda val utifrån ett helhetsperspektiv.


Medvetna Trossamfundet erkänner Moder Jord som ett övernaturligt väsen som skapat allt liv och kan förgöra allt liv. Vi tillber Moder Jord.

Vi hyllar Moder Jord för hennes skapande kraft som gett oss naturen, djuren och växterna samt föder våra fysiska kroppar. Eftersom Moder Jord föder våra fysiska kroppar som är själens heliga tempel, så betyder det även att Moder Jord i sin tur är helig för oss.


Att skada Moder Jord och hennes skapelser genom att förorena, skräpa ned och manipulera genom t ex GMO ses som övergrepp och något som Medvetna Trossamfundet motsätter sig.

Medlemmarna uppmanas att ta avstånd från saker som kan skada Moder Jord.


Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om en kraft och ett medvetande som genomsyrar hela universum.

Medvetna Trossamfundet har en övertygelse om att varje individ är ett förkroppsligande av denna kraft och medvetenhet, således skall individen behandlas med respekt i enlighet med detta.


Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är, vad man upplever, vad man tänker på och vad någonting innebär eller betyder för en själv och ibland även för andra.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om att varje individs liv skapas utifrån dennes tankar, ord och handlingar vilket i Medvetna Trossamfundets föreställning om världen därför skall vara goda.


Medvetna Trossamfundet anser att den syndaflod som omnämns i andras heliga skrifter inte var annat än Atlantis fall. Medvetna Trossamfundet anser att anledningen till fallet berodde på manipulation av DNA samt ett missbruk av Moder Jord och hennes väsen. För att inte gå samma öde till mötes igen, så anser Medvetna Trossamfundet att denna medvetenhet som Medvetna Trossamfundet står för är av yttersta vikt för mänsklighetens överlevnad.


 


Trossamfundets syn på kostens betydelse:
Medvetna Trossamfundet anser att födan till själens heliga tempel, kroppen, behöver vara så rent som möjligt från manipulation och gifter.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om att individens hälsa utgår från en ren, giftfri och ekologisk kost samt att alla har rätt att välja detta. Det innebär även att alla familjer har rätt att välja att äta i enlighet med den kostlära (t ex veganskt, paleo, glutenfritt, mjölkfritt, tillsatsfritt mm) som de mår bra av, och där de på bästa sätt enligt eget vetande bibehåller höga frekvenser i sina kroppar.

I de fall där medlemmar tillhörande Medvetna Trossamfundet har familjemedlemmar i institutioner och anrättningar som t ex skola eller vård, skall dessa kostval godtas utan att läkarintyg eller annan form av bevisning skall uppvisas.


Det är Medvetna trossamfundets övertygelse att individen har självbestämmanderätt över sitt eget och sin familjs intag av föda, då detta är föda för själens heliga tempel, och skall kunna hålla de energier som sker under de frekvenshöjningar som själens utveckling och kroppens energisystem således innebär.

All kost till själens heliga tempel skall vara giftfri och omanipulerad. GMO ses som något högst onaturligt, och är något som Medvetna Trossamfundet motsätter sig.


 


Trossamfundets syn på kroppslig, mental och själslig hälsa
Den egna kroppen, och tillika själens heliga tempel, är ett heligt incitament som under alla omständigheter skall vårdas och värnas om.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om individens rätt till egna medvetna och med Medvetna Trossamfundets värderingar överensstämmande behandlingsval vid sjukdom och preventiv hälsovård.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse och föreställning om att människan har skapats som en fullt fungerande helhet i samarbete mellan kropp och själ, vilken inte kräver några former av ingrepp, läkemedel eller injektioner om inte individen så själv önskar.

Läkemedel som innehåller eller skapats från döda människor eller djur, som till exempel vaccin där aborterade foster använts, ses av Medvetna Trossamfundet som ett gift där frekvenserna dras ned och skall således inte brukas på varken vuxna eller barn.


Organdonation ses annorlunda av Medvetna Trossamfundet eftersom det skett från en ännu levande människokropp, som dessutom gett sitt samtycke.


Fluor påverkar kopplingen mellan tallkottkörteln och själens kontakt med Allvetandet, vilket innebär att fluor ses som ett gift och skall varken användas av barn eller vuxna.


Blodet är den fysiska kroppens livskraft och bör hållas rent under alla omständigheter, och fritt från kontaminationer som t ex djurdelar och djurblod eller injicerade virus.

Det är Medvetna Trossamfundets åsikt att föräldrar är Allvetandets ställföreträdare när det rör omvårdnaden av barnen, deras själar och deras heliga tempel. Föräldrars beslut för barnens bästa utifrån Medvetna Trossamfundets punkter får enligt Medvetna Trossamfundets regler inte ifrågasättas, då Medvetna Trossamfundet inte ser någon samhällelig auktoritet överstigande den enskilda själens, som i sin tur är en förlängning av Allvetandet.


Det är Medvetna Trossamfundets övertygelse att god hälsa går hand i hand med att låta den fysiska kroppen arbeta dagligen, genom valfri fysisk träning som passar den enskilde individens behov, fysik och önskemål.


Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om individens självbestämmanderätt över sin egen kropp och dess hälsa, då den fysiska kroppen är själens tempel och slutgiltiga frågor som rör den fysiska kroppen endast får beslutas av den själ som besitter just den kroppen.Medvetna Trossamfundet säger att vi inte ska fatta beslut rörande den fysiska kroppens hälsa utifrån rädsla.


 


Trossamfundets syn på födelse och ålderdom
Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om att det vid ett barns födelse skall ske ett varmt välkomnande av den själ som har valt att besitta just den fysiska kroppen, och komma till just dessa föräldrar.

Det skall tillämpas sen avnavling där minst en halvtimme, eller längre om föräldrar så önskar, har passerat och navelsträngen ska ha slutat att pulsera. För barnets bästa praktiseras gärna lotusfödelse. Detta för att den fysiska kroppen skall ha bästa möjliga förutsättningar och kunna vara ett kärl för de höga frekvenser som själen innehar.


Medvetna Trossamfundet är också av uppfattningen att varje kvinna bestämmer över sin egen kropp, eftersom kroppen är själens tempel. Hon ska inte stressas vid en födsel, utan skall få föda i en lugn atmosfär.

Det innebär att hon ska ha trygghet i att veta var hon ska föda, om hon väljer att föda på sjukhus. Hon ska även kunna välja att föda hemma, eller på annan önskad plats, med samma trygghet.

Kvinnan är bärare av all jordens visdom genom sitt sköte, som samfundet ser som den heliga graalen. Kvinnan skall därför äras i sitt moderskap och behandlas som den gudinna hon är i mänsklig form.


Medvetna Trossamfundet understryker återigen dess syn på kroppen som en fullt fungerande enhet samt själens fysiska boning, och vill därför undvika injektioner eller provtagningar på ett nyfött barn om det inte finns fullgoda skäl för ingrepp som föräldrarna samtycker till enligt Medvetna Trossamfundets värderingar.


Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om att alla själar är jämlika.

Medvetna Trossamfundet vill att respekt skall visas varje individ då samfundet inte godtar den hierarkiska struktur som är satt i det moderna samhället, eftersom själen inte kan kontrolleras.


Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om att en själ har rätt till ett varmt och tryggt avsked på ålderns höst, på det vis som själen själv väljer.

Medvetna Trossamfundet kräver därför att åldringar har rätt till en trygg miljö. Här understryks återigen att individen har rätt till den kost och miljö som den mår bäst av.


Medvetna Trossamfundet har en önskan om att mer medvetna begravningsformer undersöks som valmöjlighet. Med sådana begravningsformer menas till exempel begravningslundar där askan planteras i en återvinningsbar urna tillsammans med en trädplanta.

Medvetna Trossamfundet uppmuntrar gärna beslut kring kremering, eftersom det är mer miljömedvetet och tjänar Moder Jord bättre.


 


Trossamfundets syn på kärlek
Medvetna Trossamfundet ser kärlek som enandet mellan själar, och ser kön och sexuell läggning som helt ovidkommande när det rör äktenskap eller ett gott föräldraskap.

Medvetna Trossamfundet erkänner inte parafilier såsom t ex pedofili, zoofili m. fl som sexuell läggning utan som störningar.


Medvetna Trossamfundet motsätter sig barngiftermål i allra högsta grad och anser att giftermål endast kan ske i frivilligt samförstånd mellan vuxna individer.


Incest, våldtäkt och sexuellt umgänge under någon form av påtryckning från annan eller den andra parten strider mot samfundets syn på mänskligt beteende och accepteras inte.

Det närmaste släktskapet som godkänns för att ingå giftermål är kusiner.


 


Sammankomster och ändamål för trossamfundet
Medvetna Trossamfundet erbjuder gemensamma eller individuella sammankomster för meditationer där vi tar kontakt med den universella kraften i form av Allvetandet och vår egen livskraft, samt själens oändliga visdom.

Detta sker genom de olika kommunikationsmedel som finns tillgängliga, för de som inte har möjlighet att vara närvarande i person.

Verksamheten bedrivs i syfte att utbilda och sprida kunskap om själarnas visdom samt den fysiska kroppen som ett heligt tempel, vilket vi stödjer med ett medvetet och hållbart leverne, både med tanke på människa, djur och natur med alla dessa kopplingar; medvetna och omedvetna.

Vi har föreläsningar om vad man bör undvika i form av bekämpningsmedel och toxiner, samt hur man på bästa sätt sköter sin fysiska, mentala och själsliga hälsa genom kost, fysisk aktivitet och medvetenhet.


Medvetna Trossamfundet förespråkar ett jämviktssamhälle som eftersträvar en hållbar utveckling och motsäger sig miljöförstöring.

Människan får nyttja naturen men inte förgripa sig på den då allt levande ingår i samma enhet, och då Moder Jord är boningsplats för den mänskliga kroppen.


 


Högtider
Medvetna Trossamfundet följer naturens skiftningar och de ursprungliga högtiderna som vintersolstånd och sommarsolstånd samt vår- och höstdagjämning.
Created with