Mer om oss, vår tro och våra stadgar

Organisationen i
Medvetna Trossamfundet

Organisationen,
tro, regler & stadgar

Regler för hur verksamheten ska bedrivas:

Medvetna Trossamfundets verksamhet bedrivs i syfte att utbilda och sprida kunskap om ett holistiskt synsätt som sammankopplar ett andligt, medvetet och hållbart leverne, med tanke på människa, djur och natur med alla tillhörande kopplingar.


Själavandring
Medvetna Trossamfundet anser att själen är odödlig och tror på själarnas resa och återfödelse.


Medvetna Trossamfundet har föreläsningar om vad som är meningen med livet, där vi ser själarnas resa och lärdomar som ett av alla de svar som vi begrundar. Vi ser de fysiska kropparna som kärl till våra själar och energisystem, vilka vi bör sköta om på bästa sätt genom att undvika gifter i form av bekämpningsmedel och toxiner.


Hälsa
Medvetna Trossamfundet lär även ut hur man på bästa sätt sköter sin hälsa genom kostförändringar och medvetna val; för att våra fysiska kroppar ska kunna hålla energin av våra själar genom de frekvenshöjningar och energimässiga skeenden i tidslinjen som påverkar oss, så behöver vi leva så holistiskt som möjligt.


Djur & natur
Medvetna Trossamfundet förespråkar ett jämviktssamhälle mellan människa, djur och natur.


Miljö
Medvetna Samfundet arbetar aktivt för att minska miljöförstöring och kämpar för en hållbar utveckling där man inte förbrukar mer än nödvändigt av jordens resurser. Människan ska inte förgripa sig på naturen på ett sådant vis att irreparabel skada uppstår, då allt levande hör samman. Om skada skulle uppstå skall naturen återställas till sitt ursprungliga tillstånd.


Karma
Trossamfundet tror att själarnas val skapar effekter i form av karma, vilket i sin tur är en orsak till att göra medvetna och goda val utifrån ett helhetsperspektiv.Ur stadgarna:

8 § Regler för medlemskap och uteslutning

Medvetna Trossamfundet välkomnar medlemmar som vill lära sig att leva i enlighet med medvetenhet.


Ingen är skyldig att tillhöra Medvetna Trossamfundet och dess medlemmar kan på eget initiativ fritt lämna Medvetna Trossamfundet. Barn som har fyllt 12 år kan i Sverige inte bli medlem i eller lämna ett trossamfund utan eget samtycke.


Den medlem som missbrukar Medvetna Trossamfundets namn och syfte eller på annat sätt bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan uteslutas av styrelsen. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet vid medlemsmöte, där även den uteslutne har rösträtt.


Medlemsavgiften
Medlemmar betalar varje år en medlemsavgift som bl.a. går till föreningens löpande kostnader efter styrelsens beslut. Finns ett överskott efter att löpande kostnader betalats kan styrelsen besluta om att stötta andra hedervärda syften med särskilda belopp.


Medlemskap gäller ett år i taget med automatisk förnyelse. Man har ingen uppsägningstid.


Medlemsavgiften bestäms för varje år vid årsmötet där majoritet av styrelsen måste godkänna eventuell ändring av avgiften.


Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.


 

9 § Uppgift om beslutande organ

Beslut inom det Medvetna Trossamfundet sker genom styrelsen vid styrelsemöten där minst tre av de ordinarie styrelseledamöterna skall vara närvarande.


Styrelsen skall alltid bestå av minst 4 ordinarie ledamöter.


De fyra styrelseledamöternas roller är; en ordförande som har en övergripande roll; vice ordförande vars roll inbegriper att täcka upp de fall som ordförande själv inte kan närvara eller på annat sätt är förhindrad att utföra sina uppgifter; kassör som har hand om trossamfundets alla ekonomiska händelse vilket denne redogör för vid varje styrelsemöte när förändring i kassaflödet kan ske; sekreterare nedtecknar all information vid styrelsemöten och ser till att dagordning skickas ut i tid innan nästa möte ska hållas.

Som högst beslutande organ i Medvetna Trossamfundet är styrelsen.

 


10 § Verksamhets- och räkenskapsår

Medvetna Trossamfundets verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.


 

11 § Regler för upplösning med angivande av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar

Upplösning av Medvetna Trossamfundet kräver beslut med kvalificerad majoritet på två av varandra följande årsmöten varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst två månader förflyta.

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.

 


12 § När årsmöte skall hållas

Årsmötet ska hållas en gång om året efter beslut från styrelsen och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet.


Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på årsmötet. Förslag skall inlämnas skriftligen dock senast 10 dagar innan mötets genomförande.


Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötets start.


Under årsmötet får medlemmarna välja fram sina förtroendevalda via de som valberedningen lagt fram som förslag. De förtroendevalda blir därefter styrelsen av trossamfundet.


 

13 § Angående extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i samfundet så kräver, skall ett extra årsmöte hållas. Kallelse skickas då till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordningen och beslutsunderlaget. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.


 

14 § Regler för kallelse till möten

Medlemsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg.


 

15 § Regler för rösträtt och beslutsfattande

Som högst verkställande organ i Medvetna Trossamfundet är styrelsen.

Beslut inom det Medvetna Trossamfundet sker genom styrelsen vid styrelsemöten där minst tre av de ordinarie styrelseledamöterna skall vara närvarande.


Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Alla styrelseledamöterna förutom grundaren innehar vardera en röst och majoriteten avgör beslut i ärendet; grundaren har två röster. I de fall vid lika röster bordlägges ärendet tills nästa styrelsemöte då ärendet tas upp till röstning. Processen upprepas till dess att majoritet har uppnåtts.


Vid års- och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening, utom i personval, där lotten skiljer.


Styrelsen röstas fram med förslag från valberedning inför årsmötet i samspråk med de ursprungliga som startade trossamfundet, så att ingen organisation med tvivelaktiga syften kan ta sig in i Medvetna Trossamfundet för att förstöra och orsaka splittring.


Kandidater till styrelse väljs ut av valberedning inför årsmötet.


Styrelsen röstas fram på årsmötet av medlemmar i Medvetna Trossamfundet.


Valberedningen väljs ut av styrelsen senast två månader innan årsmötet.


Sittande styrelse har rätt att välja in två nya ledamöter under året utan att årsmöte behöver sammankallas. Detta för att möjliggöra styrelsens uppdrag och att tillräckligt många ordinarie ledamöter kan finnas på plats vid beslut.


Grundaren av Medvetna Trossamfundet kan aldrig röstas ur styrelsen.


Till styrelsen utgår ett årligt arvode beräknat utifrån antal medlemmar.

Arvodet bestäms vid varje årsmöte.


Eventuella ändringar i stadgarna sker genom ordinarie eller extrainsatta styrelsemöten, där minst hälften av styrelsen samt grundaren måste delta. Dessa beslut måste överenskommas genom enkel majoritet. Grundaren har vetorätt för att anta eller neka ändringar.


Medlemmar i styrelsen för Medvetna Trossamfundet kan välja att närvara vid ett möte via telefon och t ex Skype. Dessa möten ska då spelas in samt protokollföras.
Created with