GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som medlem i Medvetna Trossamfundet om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Medvetna Trossamfundet åtar sig att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.


Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.

Personuppgifter som vi sparar är:

    Namn
    E-post
    Postadress
    Telefonnummer
    Personnummer
    Betaluppgifter


Som förening eller trossamfund får man registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för administration. Det kan också vara nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som vi arrangerar.


Personnummer får registreras när det är klart motiverat – till exempel för att på ett säkert sätt kunna identifiera medlemmarna. Det är dock inte lämpligt att använda personnummer som medlemsnummer, vilket trossamfundet heller inte gör.

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är :

    För att kunna komma i kontakt med dig.
    För att skicka information samt erbjuda medlemsförmåner.
    För att administrera din faktura av medlemsavgift.
    För att administrera ditt medlemskap hos oss.
    För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift.Utlämning av uppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter såsom Skatteverket om vi är skyldiga att göra detta enligt lag som t ex när vi ansökt om statsbidrag efter att vi nått 3000 medlemmar, då vi kommer att ansöka om att medlemsavgiften dras direkt på medlemmarnas skatt enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.


Organisationer med politiska, filosofiska, religiösa eller fackliga syften får behandla känsliga personuppgifter om organisationens medlemmar i den utsträckning det behövs för föreningens verksamhet. Sådana uppgifter får inte lämnas ut till tredje man utan ett uttryckligt samtycke från den eller de medlemmar som berörs.


För våra internationella medlemmar så delar Medvetna Trossamfundets centralorganisation i Sverige ut information om de medlemmar boende i det land som det berör till ansvarig för de arbetsgrupper där det organiseras och ska startas upp Medvetna Trossamfundet i andra länder. T ex för våra finska medlemmar så delar vi kontaktuppgifter till ansvariga för uppstarten av Medvetna Trossamfundet i Finland.


Alla som arbetar eller engagerar sig ideellt inom Medvetna Trossamfundet får skriva på papper om sekretess.


Ändringar i personuppgiftspolicyn
Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.


Radering av uppgifter
När du begär utträde ur Medvetna Trossamfundet kommer dina uppgifter att raderas ur våra system men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).


Rätt att begära ut information
Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under förutsättning att din identitet kan bevisas.
Du har även rätt till att få ev ofullständiga/felaktiga/inaktuella och oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till oss.


Bilder
Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, i videoproduktioner eller Facebooksida utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta administrationen.


Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på administration@medvetnatrossamfundet.se

Genom att bli medlem hos oss så godtar du detta sätt att handskas med dina personuppgifter.


För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till Datainspektionen.
Created with