Svar på vanliga frågor

Här nedan hittar du svar på några vanliga frågor som vi får till Medvetna Trossamfundet.
Om du inte hittar svaret på din fundering här är du välkommen att kontakta oss!

kontakt@medvetnatrossamfundet.se

>>Info in English here


Hur ser de medicinska direktiven i Medvetna Trossamfundet ut?


>>Du kan ladda ner och spara de medicinska direktiven som pdf här.


"Ur Medvetna Trossamfundets stadgar:
Den egna kroppen, och tillika själens heliga tempel, är ett heligt incitament som under alla omständigheter skall vårdas och värnas om.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om individens rätt till egna medvetna och med Medvetna Trossamfundets värderingar överensstämmande behandlingsval vid sjukdom och preventiv hälsovård.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse och föreställning om att människan har skapats som en fullt fungerande helhet i samarbete mellan kropp och själ, vilken inte kräver några former av ingrepp, läkemedel eller injektioner om inte individen så själv önskar. Läkemedel som innehåller eller skapats från döda människor eller djur, som till exempel vaccin där aborterade foster använts, ses av Medvetna Trossamfundet som ett gift där frekvenserna dras ned och skall således inte brukas på varken vuxna eller barn.

Organdonation ses annorlunda av Medvetna Trossamfundet eftersom det skett från en ännu levande människokropp, som dessutom gett sitt samtycke.

Fluor påverkar kopplingen mellan tallkottkörteln och själens kontakt med Allvetandet, vilket innebär att fluor ses som ett gift och skall varken användas av barn eller vuxna.

Blodet är den fysiska kroppens livskraft och bör hållas rent under alla omständigheter, och fritt från kontaminationer som t ex djurdelar och djurblod eller injicerade virus.

Det är Medvetna Trossamfundets åsikt att föräldrar är Allvetandets ställföreträdare när det rör omvårdnaden av barnen, deras själar och deras heliga tempel. Föräldrars beslut för barnens bästa utifrån Medvetna Trossamfundets punkter får enligt Medvetna Trossamfundets regler inte ifrågasättas, då Medvetna Trossamfundet inte ser någon samhällelig auktoritet överstigande den enskilda själens, som i sin tur är en förlängning av Allvetandet.

Det är Medvetna Trossamfundets övertygelse att god hälsa går hand i hand med att låta den fysiska kroppen arbeta dagligen, genom valfri fysisk träning som passar den enskilde individens behov, fysik och önskemål.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om individens självbestämmanderätt över sin egen kropp och dess hälsa, då den fysiska kroppen är själens tempel och slutgiltiga frågor som rör den fysiska kroppen endast får beslutas av den själ som besitter just den kroppen.

Medvetna Trossamfundet säger att vi inte ska fatta beslut rörande den fysiska kroppens hälsa utifrån rädsla. ____________________________________________________

Sakrament är vad som i andra religioner betecknas som heliga ceremonier, och i kristendomen anses t ex nattvarden vara en sådan, där oblaten samt det röda vinet anses symbolisera Jesus kropp och blod. Medvetna Trossamfundet har flera heliga sakrament, varav ett som innebär inmundigandet av kolloidalt guld och kolloidalt silver. För oss står detta för himlakropparna Sol och Måne, vilket är en balans vi behöver ha för att nå balans med Moder Jord som våra fysiska kroppar kommer från. Det går även att härleda denna ceremoni ännu längre bak till den utomjordiska rasen Anunnaki, som mänskligheten har sitt ursprung i, vilka bröt dessa ädla metaller i gruvor för att läka sin egen planets atmosfär. Eftersom detta använts av våra skapare för att läka, så använder även vi dessa för samma ändamål. I samråd med våra Anunas vet vi balansen mellan det silver och guld som vi behöver.

____________________________________________________

MEDICINSKT DIREKTIV för medlemmar i Medvetna Trossamfundet

Medlemmar i Medvetna Trossamfundet får inte inta några som helst läkemedel eller injektioner som öppnar upp blodhjärnbarriären, vilket i sin tur kan påverka tallkottkörteln negativt vilket är vår andliga uppkoppling och kontakt med Moder Jord och Allvetandet. Vi ser alla påtvingade chip och implantat som ett intrång i Moder Jords perfekta skapelse, vilket ej får ske. Dessa skapar även blockeringar i energikropparna vilket påverkar vår själsliga utveckling negativt.

Alla former av obalanser i den fysiska kroppen skall i ett första skede behandlas med hög dos intravenös vitamin C, som vi ser som ljusenergi. Dessa doser kan komma att korrigeras i enlighet med Allvetandets direktiv genom våra Anunas.

Alla former av track- and trace-frekvenser i det fysiska kärlet är ett intrång i den gudomliga planen av Moder Jord, och såldes får ej några former av ID-chip eller liknande insättas i våra medlemmars kroppar.

_______________________________________________________

MEDVETNA TROSSAMFUNDETS MEDLEMMAR har rätt att kräva att de skall åtföljas av familjemedlemmar, Anunas eller av Medvetna Trossamfundet utsedda hjälpare inom alla former av karantän- eller sjukhusvistelser, för att höja kroppens frekvens till läkning och för att väva samman energikropparna i den fysiska kroppen, där de även följer själens resa från den fysiska boningen."

Hur ser stadgarna ut?

 Stadgarna kan du ladda ned som pdf här.

Vad får jag ut av ett medlemskap hos er?

Medvetna Trossamfundet är ett registrerat trossamfund hos Kammarkollegiet sedan 2016-12-02, enligt 7§ lagen (1998:1593). Org.nummer 252004-8964.

2021 har vi funnits i 5 år, vilket är den 
tidsrymd som gäller för att få en tyngd i vårt ställningstagande i vår tro.

Vi har gjort något som ingen annan tidigare gjort, och har formulerat en juridisk bindande tro kring vår syn på världen. Lyssna gärna på intervjun med vår grundare Eleonor Amora Marklund i Fråga vad du vill i P3 som du kan lyssna på här på sidan.

Alla trossamfund måste erbjuda någon form av själslig samvaro och sammankomster. Våra sammankomster är främst online då vi är så spridda i landet, men däremellan erbjuder vi Healingmeditationer och Grupphealingar på distans. Vi erbjuder också kortkurser och liknande i flertalet viktiga ämnen. 

Vi erbjuder också förmånliga medlemsrabatter hos flertalet "medvetna" företag.

Utöver det så har ditt medlemskap en vikt i både medicinska och kostfrågor, vilket du kan använda i dina möten med sjukvård och kommunkontakt. 

Som i alla andra föreningar så får man ut mest om man själv engagerar sig i vårt diskussionsforum på Facebook, och det är också detta som gör att många söker sig till oss - vetskapen om en gemenskap med likasinnade.

Varmt välkommen!

Behöver jag gå ur Svenska Kyrkan för att vara medlem?

 För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter.Svenska kyrkan anser det fullt möjligt att vara medlem i två trossamfund, om man är svensk medborgare.
Vill du trots det lämna Svenska kyrkan så kan du läsa mer om detta här. Men, det är alltså inget du behöver göra för att bli medlem hos oss!
Beroende på om du bor i Sverige eller utomlands så behöver du kontakta den kyrka/trossamfund som du eventuellt är medlem i, och fråga hur de ställer sig till detta.

Behöver jag gå ur annat trossamfund för att vara medlem hos Medvetna Trossamfundet?

För Medvetna Trossamfundet så kan du kombinera ditt medlemskap hos oss med medlemskap i andra trossamfund vars stadgar inte strider mot mänskliga rättigheter. Dock behöver du kontakta det samfund du redan är medlem i för deras regler.

Kan jag vara medlem i Medvetna Trossamfundet om jag bor i ett annat land?

Ja, det kan du. Dock är det viktigt att du tar kontakt med det trossamfund du eventuellt redan är medlem i för att fråga om deras bestämmelser. Det kan råda olika bestämmelser mellan länder. Se första punkten.

Hur går jag ur Medvetna Trossamfundet?

1. Avsluta ditt konto här på plattformen.
Logga in. Välj "Min sida" i menyn. Klicka på "account". Där hittar du en knapp "avbryt abonnemang", klicka på den.

2. Gå ur Facebookgruppen.

3. Maila oss att du avslutat och lämnat.
kontakt@medvetnatrossamfundet.se 

Vad händer om min tro diskrimineras?

Tänk om jag som medlem inte får gehör för de stadgar och trosuppfattning som Medvetna Trossamfundet har när det rör min kontakt med skola, sjukvård och andra institutioner?

Att diskrimineras på grund av sin religion eller livsåskådning anses väldigt allvarligt i Sverige, vilket innebär att om du inte får stöd för dina livsval i enlighet med trossamfundets stadgar, så kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen. Ofta brukar det räcka med att påtala detta.

Som medlem har du också möjlighet att visa ditt medlemskort och de stadgar som Medvetna Trossamfundet har, genom den broschyr du får efter du har betalat in din medlemsavgift.

Du kan även kontakta vår Arbetsgrupp för diskrimineringsfrågor genom att maila diskrimineringsfragor@medvetnatrossamfundet.se.

Vad händer om någon dör?

Vad händer om någon dör och inte är medlem i Svenska kyrkan?

Många är oroliga över beslut att gå ur Svenska kyrkan för att de då inte vet vad som händer om någon dör, och ibland har de fått höra att anhöriga då får göra allt kring begravningen utan stöd från någon. En del är oroliga för att de tror att de inte får begravas på kyrkogårdar om de valt bort Svenska kyrkan

Detta stämmer inte, och jag ska svara på detta så bra jag kan.

För det första så innebär begravningsavgiften som dras på skatten i Sverige, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte, att alla svenska invånare har rätt att begravas på en svensk kyrkogård, oberoende om de är medlemmar i Svenska kyrkan, Det flygande spaghettimonstret eller Medvetna Trossamfundet.

När det rör vem som gör vad när någon har dött, så behöver alla ta kontakt med en begravningsbyrå, som då sköter allt som de ska oavsett religionstillhörighet. Där sker ingen skillnad beroende på medlemskap i trossamfund, och man kan som anhörig alltid bestämma hur man vill att personen ska hanteras inför begravningen, om man t ex har olika önskemål kring kläder och liknande.

Alla församlingar i Svenska kyrkan har kylrum som även de som inte är med i Svenska kyrkan läggs i inför en begravning; detta sköter begravningsbyrån i samarbete med de anställda på kyrkogården. De anställda på kyrkogården sköter både göromål som rör Svenska kyrkan, och göromål som är kopplat till begravningar av de som har annan trosåskådning; det ingår i deras tjänst.

Den enda skillnaden om man inte är med i Svenska kyrkan är att begravningsceremonin inte utförs av en präst i Svenska kyrkan, och att man inte använder sig av kyrkan som hus under den ceremoni som de anhöriga vill ha.

Men, Svenska kyrkan måste då erbjuda andra alternativ till lokal, och dessa är ofta t ex församlingshem eller hembygdsgårdar. Om de alternativ som erbjuds inte känns rätt för de anhöriga, beroende på om husen har olika kristna symboler eller liknande, så måste annan lokal erbjudas, alternativt symbolerna täckas över eller tas bort.

Det enda som de anhöriga då behöver göra extra är att tillsammans med begravningsbyrån boka denna lokal och att eventuellt boka någon som utför en begravningsceremoni. Många gånger sköter de anhöriga ceremoni eller avsked själva, men det finns även andra som utför detta, där man bland annat kan kontakta Begravningsombudet i kommunen för råd och hänvisning om man inte har egna förslag och önskemål.

Kontaktuppgifter till Begravningsombud står på kommunernas hemsidor. Begravningsombudet är tillförordnat av Länsstyrelsen för att kontrollera så att Svenska kyrkan sköter de skyldigheter de har när det rör begravningar av de som inte tillhör Svenska kyrkan.

Vill man att ens anhöriga ska begravas på annan plats än en svensk kyrkogård så behöver man som alltid ansöka via Länsstyrelsen för att t ex sprida askan i naturen.

Behöver man efter detta extra stöd i sorgearbete så kan man kontakta den hälsocentral man tillhör för samtalskontakt; det är således inte något som enbart erbjuds i Svenska kyrkan, och många trossamfund erbjuder också detta.

Medvetna Trossamfundet erbjuder också sorgebearbetning/samtal och sorgeläkning/healing för våra medlemmar.

Medvetna Trossamfundet erbjuder dessutom alternativ till begravningsceremonier genom våra Anunas (”präster”), och vi verkar för alternativa begravningssätt som t ex plantering av trädplantor. Vi kan också vara behjälpliga i att berätta och hjälpa till i ansökan om alternativa begravningssätt, och håller redan nu på att starta ett samarbete med alternativa begravningsbyråer.

Man behöver dock inte gå ur Svenska kyrkan för att vara medlem i Medvetna trossamfundet, utan det bestämmer man själv. Se vår FAQ-sida.

Hoppas att detta rett upp eventuella tankar!

Med kärlek,
Eleonor Marklund

Har ni möjlighet att påverka om det blir lagtvång om vaccination?

Medvetna Trossamfundet ser våra kroppar som kärl till en högre energi, av vilken våra själar består av. Kroppen är själens heliga tempel.
Den egna kroppen, och tillika själens heliga tempel, är ett heligt incitament som under alla omständigheter skall vårdas och värnas om.

För att våra fysiska kroppar ska kunna hålla energin av våra själar, genom de frekvenshöjningar och energimässiga skeenden i tidslinjen som påverkar oss, så behöver vi leva så holistiskt som möjligt.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse om individens rätt till egna medvetna och med Medvetna Trossamfundets värderingar överensstämmande behandlingsval vid sjukdom och preventiv hälsovård.

Medvetna Trossamfundet har en stark övertygelse och föreställning om att människan har skapats som en fullt fungerande helhet i samarbete mellan kropp och själ, vilken inte kräver några former av ingrepp, läkemedel eller injektioner om inte individen så själv önskar.

Läkemedel som innehåller eller skapats från döda människor eller djur, som till exempel vaccin där aborterade foster använts, ses av Medvetna Trossamfundet som ett gift där frekvenserna dras ned och skall således inte brukas på varken vuxna eller barn.

Vi ställer oss dessutom med kraft MOT eventuell tvångsvaccinering då detta går emot hela essensen i Medvetna Trossamfundet som värnar om valfri vård genom individens självbestämmanderätt.

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Det innebär även att ingen ska behöva stå till svars för sin tro, eller behöva diskutera den.

I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Sverige är också part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995.

Staten ska dessutom enligt Europakonventionen respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa eller filosofiska övertygelse.
Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen.

Enligt Barnkonventionen, Artikel 14 (2), har föräldrar rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med föräldrarnas trosuppfattning

Svensk grundlag har religionsfrihet som en av de främsta pelarna, och religionsfrihet dessutom ingår i Europakonventionen samt FN:s mänskliga rättigheter. Skulle tvångsvaccinering lagstadgas så kommer Medvetna Trossamfundet att motsätta sig detta enligt den religionsfrihet som är lagstadgad, och vi kommer att ta detta till Europadomstolen om så krävs, där t ex Jehovas vittnen tidigare fått godkänt när de inte vill injiceras med blod.

Ju fler medlemmar vi är, desto mer tyngd har vårt ställningstagande i alla frågor.

Kan ni berätta om XX är medlem hos er?

Nej, det kan vi inte både pga GDPR och de olika lagar som finns om religionsfrihet. 

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Det innebär även att ingen ska behöva stå till svars för sin tro, eller behöva diskutera den. I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Sverige är också part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995. 

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen. 

Svensk grundlag har religionsfrihet som en av de främsta pelarna, och religionsfrihet dessutom ingår i Europakonventionen samt FN:s mänskliga rättigheter.

Kan ett barn vara medlem i Medvetna Trossamfundet?

Ja, men medlemskapet för barnet är endast giltigt om en förälder även har ett vuxenmedlemskap.

Organisationsfriheten, eller föreningsfriheten, är varje medborgares rätt att både tillhöra och inte tillhöra organisationer (Regeringsformen 2 kap. 1 §). 
Om barnet har fyllt 12 år måste barnet först godkänna ett medlemskap. (Lagen om Trossamfund 4 §).

Behöver båda föräldrar godkänna ett medlemskap hos Medvetna Trossamfundet för sitt barn? 

Medvetna Trossamfundet tolkar det på detta vis:

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag. Det innebär även att ingen ska behöva stå till svars för sin tro, eller behöva diskutera den. I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Sverige är också part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som införlivades i svensk lag 1995. Staten ska dessutom enligt Europakonventionen respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn undervisning som står i överensstämmelse med deras religiösa eller filosofiska övertygelse.

Religionsfriheten är grundlagsfäst i Sverige och kampen mot diskriminering på grund av bland annat religion är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen. Enligt Barnkonventionen, Artikel 14 (2), har föräldrar rätt att ge sina barn religiös och moralisk uppfostran i enlighet med föräldrarnas trosuppfattning.

Svensk grundlag har religionsfrihet som en av de främsta pelarna, och religionsfrihet dessutom ingår i Europakonventionen samt FN:s mänskliga rättigheter.

Även i det fall där en förälder inte har vårdnaden om sitt barn så har den enligt vår tolkning av de mänskliga och grundläggande rättigheterna rätt att erbjuda medlemskap till sitt barn, eftersom dessa lagar talar om föräldrar och inte vårdnadshavare vilket egentligen är två skilda saker.

Organisationsfriheten, eller föreningsfriheten, är varje medborgares rätt att både tillhöra och inte tillhöra organisationer (Regeringsformen 2 kap. 1 §). 

Om barnet har fyllt 12 år måste barnet först godkänna ett medlemskap. (Lagen om Trossamfund 4 §).


Skapad med